Home        Biography      In News        Videos        Work as MP        MPLADS      City Beautiful      Downloads       Write to me

17 May, 2018

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਸਹਾਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ? | ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵੀ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ: ਜੈਨ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਸਹਾਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ? | ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵੀ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ: ਜੈਨ