Home        Biography      In News        Videos        Work as MP        MPLADS      City Beautiful      Downloads       Write to me

23 February, 2009

ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ੁਮੇਵਾਰ: ਜੈਨ

Rozana Spokesmen 'Chandigarh'
ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ੁਮੇਵਾਰ: ਜੈਨ